ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden en reglement wandeltochten Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. a. Evenement: de door Wandelsportvereniging "Prins Bernhard" in enig jaar te organiseren wandeltocht. Het evenement is in deze een wandeltocht zonder wedstrijdelement. b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Wandelsportvereniging "Prins Bernhard", verder te noemen PB) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan. Artikel 2: Deelname 2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste aan de door de Organisator voor dat Evenement gestelde eisen met betrekking tot een goede gezondheid, zoals verder ook omschreven onder 2.2 en 3.4 van deze algemene voorwaarden te voldoen, en blijft thuis bij klachten zoals omschreven bij het coronaprotocol, algemeen; punt 6 2.2. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor; > een toereikende lichamelijke conditie, > een adequate voorbereiding op de wandeltocht, > goede kleding en schoeisel > voldoende en geschikt eten en drinken en het besluit te nemen om tijdens de wandeltocht eventueel de deelname te beëindigen. 2.3. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. Inschrijving geschiedt uitsluitend vooraf via online inschrijving dit kan via de wandelkalender op www.wandel.nl of -indien dat niet mogelijk is- via het contactformulier op onze website www.wsv-prinsbernhard.nl. Het aantal deelnemers is per tocht mogelijk gelimiteerd, afhankelijk van de risico’s en of vergunningsvoorwaarden 2.4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd. 2.5. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het Evenement daartoe noopt, de vermelde data en tijden van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal in beginsel geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen aan Deelnemer plaatsvinden, echter als tijdig, tot (uiterlijk 72 uur vóór de geplande wandeltochtdatum) duidelijk is dat het evenement geen doorgang kan vinden door opgelegde regelgeving of gezondheidsrisico’s ( actueel bijvoorbeeld corona) dan wordt het inschrijfgeld aan diegene die zich hebben ingeschreven en betaald volledig terugbetaald 2.6. Indien het Evenement niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator. Artikel 3: Aansprakelijkheid 3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan. 3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,– (zegge: vijfhonderd euro) per Overeenkomst. 3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. 3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren. 3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 3.6. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie of kledinginname/garderobe. 3.7. De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 3 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet. Artikel 4: Portretrecht De in het kader van een Evenement eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld,tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen). Artikel 5: Persoonsgegevens PB respecteert uw privacy. Persoonlijke informatie is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De persoonsgegevens worden door PB in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van haar of zijn privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Uitsluitend met het doel om de inschrijving van en deelname aan het betreffende wandelevenement te bevorderen, ter controle en ter handhaving van de naleving van het reglement, en voor administratieve, informatieve, promotionele en statistische doeleinden. De persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn verkregen en dus niet verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan derden. Artikel 6: Reglement en corona protocol 6.1. Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het Reglement en het coronaprotocol welke onlosmakelijk onderdeel zijn van deze algemene voorwaarden. Het betreffende reglement en coronaprotocol zijn opgenomen in dit document 6.2. De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren. 6.3. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht. 6.4. In alle gevallen waarin het reglement of het coronaprotocol niet voorziet beslist de Organisator. Artikel 7: Toepasselijk recht 7.1. Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 7.2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst met PB Wandelreglement · De wandeltochten worden georganiseerd door Wandelsportvereniging "Prins Bernhard" (afgekort PB) · Elke wandeltocht is een wandeltocht zonder wedstrijdelement, deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico. · Inschrijving geschiedt uitsluitend vooraf via online inschrijving dit kan via de wandelkalender op www.wandel.nl of -indien dat niet mogelijk is- via het contactformulier op onze website www.wsv-prinsbernhard.nl.Het deelnemersaantal is per tocht gelimiteerd, afhankelijk van de risico’s en of vergunningsvoorwaarden · Het is niet toegestaan om zonder geldig startbewijs deel te nemen aan een van de wandeltochten van PB · De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen. · U bent verkeersdeelnemer, houdt U aan de verkeersregels. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de wandeltochten onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Overtreding van het bij dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname. · • Loop waar mogelijk op het trottoir. Daar waar een trottoir ontbreekt, loopt U aan de kant van de weg zonder overig verkeer te hinderen • Steek zoveel mogelijk over bij voetgangersoversteekplaatsen . • Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers en/of het overig verkeer. · Volg altijd aanwijzingen op van de organisatie of externe hulpdiensten. · Het is tijdens de wandeltocht NIET toegestaan om: · Naar anderen, door gedrag of kleding, aanstoot te geven. · Uiting te geven – in welke vorm dan ook – van een politieke of religieuze gezindheid. · Flyers of posters uit te delen of op te hangen (langs de route), voor welk doel dan ook. · Te collecteren, voor welk doel dan ook. · Reclameactiviteiten uit te voeren namens of voor commerciële bedrijven – in welke vorm dan ook – zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van PB. · Muziek via radio, recorder of cd-speler te laten horen. · Een of meerdere honden on-aangelijnd mee te nemen. · Afval langs de route te deponeren. · Nordic Walking (het gebruik van poles) is alleen toegestaan, mits en voor zover dit geen overlast veroorzaakt aan de overige wandelaars. · Op vrijwel elke wandeltocht mag de hond mee mits deze kort aangelijnd is. De hond dient gesocialiseerd te zijn en ontlasting dient meteen te worden opgeruimd met een eigen mee te brengen hondenpoepzak. Raadpleeg vooraf de wandelkalender om zeker te zijn dat honden welkom zijn op het actuele parcours · Deelnemers mogen niet eerder of later starten dan de vastgestelde slot-starttijden, welke afhankelijk van beschikbaarheid gekozen kunnen worden. · Leden van wandelsportorganisaties kunnen gebruik maken van de kortingsregeling door zich bij de online inschrijving (digitaal) te legitimeren als lid van de KWBN. · Deelnemers kunnen zich tot 17.00 uur afmelden. · Wie zich na 17.00 uur afmeldt bij het starbureau, wordt beschouwd als uitvaller. Dat is ook het geval als men geen startbewijs kan aantonen. · Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname. · Wandelboekjes kunnen na de finish worden afgestempeld. · Het bestuur van PB aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of gedeeltelijke aansprakelijkheid voor ongevallen, ziekte, schade of diefstallen tijdens de wandeldag en/of nevenactiviteiten. Men dient de eigen verzekering aan te spreken c.q. die van de veroorzaker. · PB behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van PB kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. Als tijdig, tot uiterlijk 72 uur vóór de geplande wandeltochtdatum duidelijk is dat het evenement geendoorgang kan vinden door opgelegde regelgeving of gezondheidsrisico’s ( actueel bijvoorbeeld corona) dan wordt het inschrijfgeld aan diegene die zich hebben ingeschreven en betaald volledig terugbetaald. · Deelnemers gaan ermee akkoord dat PB foto- of filmbeelden, waarop deelnemers staan, voor publiciteitsdoeleinden gebruikt. Deelnemers kunnen hiervoor geen vergoeding claimen. · In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van PB. · Met de inschrijving van de wandeltocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde. Coronaprotocol Algemeen:  WSV "Prins Bernhard" (ook genoemd ‘de organisatie’) vraagt de wandelaars de volgende uitgangspunten aan te houden:  · Volg ten alle tijden de geldende maatregelen vanuit het RIVM · Houd 1,5 meter afstand en maak dit ook voor anderen mogelijk · Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers · Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen en gebruik mondkapje binnen · Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars, indien nodig wacht dan even op 1,5 meter  afstand · 6. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts Voorinschrijven en tijdsloten:  Het verkrijgen van een wandelroute is alleen mogelijk door online inschrijving. Wanneer u hebt ingeschreven krijgt u een routebeschrijving voor de aangegeven afstand gemaild.  Het starten via tijdslot is niet van toepassing.  Door het online inschrijven verklaart u dat u zich zult houden aan het door WSV "Prins Bernhard" opgestelde protocol voor dit wandelevenement.  Parkeren:  U kunt parkeren op het parkeerterrein bij Sportcentrum Laco, Tiendweg 9, 4142 EG Leerdam. Als hier geen plaats meer is kunt u parkeren op de Lingedijk: u rijdt vanuit de Tiendweg richting stoplichten, sla bij de stoplichten rechtsaf, sla voor de Lingebrug rechtsaf, na +/- 100 meter ziet u een parkeerplaats rechts, na +/- 200 meter ziet u een parkeerplaats in de bocht naar links. Ook is parkeren bij het station mogelijk.  Startbureau:  De start van uw route begint op de parkeerplaats van sportcentrum Laco, Tiendweg 9, 4142 EG Leerdam. Er is geen bemand startbureau, dit vanwege de huidige ontwikkelingen rond Corona.  Toiletten:  Op het moment van schrijven zijn de Corona maatregelen nog zo dat er geen toiletbezoek mogelijk is. U kunt op uw gekozen dag van wandelen in april ter plekke kijken of de horecagelegenheden weer toestemming geven voor toiletbezoek. Mocht dit het geval zijn dan is toiletbezoek in Cultureel centrum Het Dak (naast sportcentrum Laco) mogelijk.  Onderweg:  · Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars · Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot u weer op een breder gedeelte wandelt · Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef voldoende ruimte als u wordt gepasseerd Rustlocaties:  · In verband met de nodige Corona maatregelen zijn er onderweg geen officiële rustplaatsen. Houd u daar rekening mee door zelf voldoende eten en drinken mee te nemen · Mocht u zelf onderweg bij een horecagelegenheid willen rusten dan is dat op eigen verantwoording en valt dit buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie · We proberen op de route de dan geopende gelegenheden met To Go mogelijkheid aan te geven Finish:  Uw route eindigt op hetzelfde parkeerterrein als waar u gestart bent. Leerdam, 27 februari 2021 Bestuur Wandelsportvereniging "Prins Bernhard"
ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden en reglement wandeltochten Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. a. Evenement: de door Wandelsportvereniging "Prins Bernhard" in enig jaar te organiseren wandeltocht. Het evenement is in deze een wandeltocht zonder wedstrijdelement. b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Wandelsportvereniging "Prins Bernhard", verder te noemen PB) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan. Artikel 2: Deelname 2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste aan de door de Organisator voor dat Evenement gestelde eisen met betrekking tot een goede gezondheid, zoals verder ook omschreven onder 2.2 en 3.4 van deze algemene voorwaarden te voldoen, en blijft thuis bij klachten zoals omschreven bij het coronaprotocol, algemeen; punt 6 2.2. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor; > een toereikende lichamelijke conditie, > een adequate voorbereiding op de wandeltocht, > goede kleding en schoeisel > voldoende en geschikt eten en drinken en het besluit te nemen om tijdens de wandeltocht eventueel de deelname te beëindigen. 2.3. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. Inschrijving geschiedt uitsluitend vooraf via online inschrijving dit kan via de wandelkalender op www.wandel.nl of -indien dat niet mogelijk is- via het contactformulier op onze website www.wsv- prinsbernhard.nl. Het aantal deelnemers is per tocht mogelijk gelimiteerd, afhankelijk van de risico’s en of vergunningsvoorwaarden 2.4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd. 2.5. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het Evenement daartoe noopt, de vermelde data en tijden van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal in beginsel geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen aan Deelnemer plaatsvinden, echter als tijdig, tot (uiterlijk 72 uur vóór de geplande wandeltochtdatum) duidelijk is dat het evenement geen doorgang kan vinden door opgelegde regelgeving of gezondheidsrisico’s ( actueel bijvoorbeeld corona) dan wordt het inschrijfgeld aan diegene die zich hebben ingeschreven en betaald volledig terugbetaald 2.6. Indien het Evenement niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator. Artikel 3: Aansprakelijkheid 3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan. 3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,– (zegge: vijfhonderd euro) per Overeenkomst. 3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. 3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren. 3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 3.6. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie of kledinginname/garderobe. 3.7. De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 3 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet. Artikel 4: Portretrecht De in het kader van een Evenement eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld,tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen). Artikel 5: Persoonsgegevens PB respecteert uw privacy. Persoonlijke informatie is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De persoonsgegevens worden door PB in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van haar of zijn privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Uitsluitend met het doel om de inschrijving van en deelname aan het betreffende wandelevenement te bevorderen, ter controle en ter handhaving van de naleving van het reglement, en voor administratieve, informatieve, promotionele en statistische doeleinden. De persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn verkregen en dus niet verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan derden. Artikel 6: Reglement en corona protocol 6.1. Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het Reglement en het coronaprotocol welke onlosmakelijk onderdeel zijn van deze algemene voorwaarden. Het betreffende reglement en coronaprotocol zijn opgenomen in dit document 6.2. De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren. 6.3. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht. 6.4. In alle gevallen waarin het reglement of het coronaprotocol niet voorziet beslist de Organisator. Artikel 7: Toepasselijk recht 7.1. Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 7.2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst met PB Wandelreglement · De wandeltochten worden georganiseerd door Wandelsportvereniging "Prins Bernhard" (afgekort PB) · Elke wandeltocht is een wandeltocht zonder wedstrijdelement, deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico. · Inschrijving geschiedt uitsluitend vooraf via online inschrijving dit kan via de wandelkalender op www.wandel.nl of -indien dat niet mogelijk is- via het contactformulier op onze website www.wsv- prinsbernhard.nl.Het deelnemersaantal is per tocht gelimiteerd, afhankelijk van de risico’s en of vergunningsvoorwaarden · Het is niet toegestaan om zonder geldig startbewijs deel te nemen aan een van de wandeltochten van PB · De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen. · U bent verkeersdeelnemer, houdt U aan de verkeersregels. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de wandeltochten onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Overtreding van het bij dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname. · • Loop waar mogelijk op het trottoir. Daar waar een trottoir ontbreekt, loopt U aan de kant van de weg zonder overig verkeer te hinderen • Steek zoveel mogelijk over bij voetgangersoversteekplaatsen . • Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers en/of het overig verkeer. · Volg altijd aanwijzingen op van de organisatie of externe hulpdiensten. · Het is tijdens de wandeltocht NIET toegestaan om: · Naar anderen, door gedrag of kleding, aanstoot te geven. · Uiting te geven – in welke vorm dan ook – van een politieke of religieuze gezindheid. · Flyers of posters uit te delen of op te hangen (langs de route), voor welk doel dan ook. · Te collecteren, voor welk doel dan ook. · Reclameactiviteiten uit te voeren namens of voor commerciële bedrijven – in welke vorm dan ook – zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van PB. · Muziek via radio, recorder of cd-speler te laten horen. · Een of meerdere honden on-aangelijnd mee te nemen. · Afval langs de route te deponeren. · Nordic Walking (het gebruik van poles) is alleen toegestaan, mits en voor zover dit geen overlast veroorzaakt aan de overige wandelaars. · Op vrijwel elke wandeltocht mag de hond mee mits deze kort aangelijnd is. De hond dient gesocialiseerd te zijn en ontlasting dient meteen te worden opgeruimd met een eigen mee te brengen hondenpoepzak. Raadpleeg vooraf de wandelkalender om zeker te zijn dat honden welkom zijn op het actuele parcours · Deelnemers mogen niet eerder of later starten dan de vastgestelde slot-starttijden, welke afhankelijk van beschikbaarheid gekozen kunnen worden. · Leden van wandelsportorganisaties kunnen gebruik maken van de kortingsregeling door zich bij de online inschrijving (digitaal) te legitimeren als lid van de KWBN. · Deelnemers kunnen zich tot 17.00 uur afmelden. · Wie zich na 17.00 uur afmeldt bij het starbureau, wordt beschouwd als uitvaller. Dat is ook het geval als men geen startbewijs kan aantonen. · Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname. · Wandelboekjes kunnen na de finish worden afgestempeld. · Het bestuur van PB aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of gedeeltelijke aansprakelijkheid voor ongevallen, ziekte, schade of diefstallen tijdens de wandeldag en/of nevenactiviteiten. Men dient de eigen verzekering aan te spreken c.q. die van de veroorzaker. · PB behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van PB kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. Als tijdig, tot uiterlijk 72 uur vóór de geplande wandeltochtdatum duidelijk is dat het evenement geendoorgang kan vinden door opgelegde regelgeving of gezondheidsrisico’s ( actueel bijvoorbeeld corona) dan wordt het inschrijfgeld aan diegene die zich hebben ingeschreven en betaald volledig terugbetaald. · Deelnemers gaan ermee akkoord dat PB foto- of filmbeelden, waarop deelnemers staan, voor publiciteitsdoeleinden gebruikt. Deelnemers kunnen hiervoor geen vergoeding claimen. · In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van PB. · Met de inschrijving van de wandeltocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde. Coronaprotocol Algemeen:  WSV "Prins Bernhard" (ook genoemd ‘de organisatie’) vraagt de wandelaars de volgende uitgangspunten aan te houden:  · Volg ten alle tijden de geldende maatregelen vanuit het RIVM · Houd 1,5 meter afstand en maak dit ook voor anderen mogelijk · Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers · Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen en gebruik mondkapje binnen · Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars, indien nodig wacht dan even op 1,5 meter  afstand · 6. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts Voorinschrijven en tijdsloten:  Het verkrijgen van een wandelroute is alleen mogelijk door online inschrijving. Wanneer u hebt ingeschreven krijgt u een routebeschrijving voor de aangegeven afstand gemaild.  Het starten via tijdslot is niet van toepassing.  Door het online inschrijven verklaart u dat u zich zult houden aan het door WSV "Prins Bernhard" opgestelde protocol voor dit wandelevenement.  Parkeren:  U kunt parkeren op het parkeerterrein bij Sportcentrum Laco, Tiendweg 9, 4142 EG Leerdam. Als hier geen plaats meer is kunt u parkeren op de Lingedijk: u rijdt vanuit de Tiendweg richting stoplichten, sla bij de stoplichten rechtsaf, sla voor de Lingebrug rechtsaf, na +/- 100 meter ziet u een parkeerplaats rechts, na +/- 200 meter ziet u een parkeerplaats in de bocht naar links. Ook is parkeren bij het station mogelijk.  Startbureau:  De start van uw route begint op de parkeerplaats van sportcentrum Laco, Tiendweg 9, 4142 EG Leerdam. Er is geen bemand startbureau, dit vanwege de huidige ontwikkelingen rond Corona.  Toiletten:  Op het moment van schrijven zijn de Corona maatregelen nog zo dat er geen toiletbezoek mogelijk is. U kunt op uw gekozen dag van wandelen in april ter plekke kijken of de horecagelegenheden weer toestemming geven voor toiletbezoek. Mocht dit het geval zijn dan is toiletbezoek in Cultureel centrum Het Dak (naast sportcentrum Laco) mogelijk.  Onderweg:  · Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars · Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot u weer op een breder gedeelte wandelt · Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef voldoende ruimte als u wordt gepasseerd Rustlocaties:  · In verband met de nodige Corona maatregelen zijn er onderweg geen officiële rustplaatsen. Houd u daar rekening mee door zelf voldoende eten en drinken mee te nemen · Mocht u zelf onderweg bij een horecagelegenheid willen rusten dan is dat op eigen verantwoording en valt dit buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie · We proberen op de route de dan geopende gelegenheden met To Go mogelijkheid aan te geven Finish:  Uw route eindigt op hetzelfde parkeerterrein als waar u gestart bent. Leerdam, 27 februari 2021 Bestuur Wandelsportvereniging "Prins Bernhard"